Χρήση

Fire Prevention Alarm

Το Fire Preven on Alarm (FPA) είναι σχεδιασμένο να ανιχνεύει την ελάχιστη δυνατή ποσότητα αερίου σήματος στον προστατευόμενο εξοπλισμό και να μεταδίδει το σήμα σφάλματος. Το FPA διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες LED για την κατάσταση λειτουργίας (READY, ALARM, ERROR) αλλά και για ένδειξη επικοινωνίας με το FPC. Το FPA μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το FPC, αλλά και ανεξάρτητα (σε αυτή την περίπτωση ένα σήμα alarm μπορεί να ληφθεί από μία ξεχωριστή έξοδο «ξηρής επαφής»).

FPА 24 (4S) – Fire Prevention Alarm

με 4 καλωδιακούς αισθητήρες

• Το FPA 24 (4S) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε

μεγάλους ηλεκτρολογικούς πίνακες / πεδία με πολλαπλά διαμερίσματα

• Κάθε αισθητήρας έχει ευαισθησία αντίστοιχη

με ένα FPA 24/1 (για 1 m³)

• Το συγκεκριμένο FPA μπορεί να τοποθετηθεί

έξω από τους ηλεκτρολογικούς πίνακες / πεδία

ενώ οι ενσύρματοι αισθητήρες τοποθετούνται εντός.