Οι Πιστοποιήσεις της Energy Plus

Η επιτυχία της Energy Plus είναι αποτέλεσμα των συνεχών ερευνών και της έμφασης στην ποιότητα σε κάθε σημείο της παραγωγικής διαδικασίας. Ο οργανισμός μας περιλαμβάνει καταρτισμένους επαγγελματίες στο χώρο του Design, της Παραγωγής και του Marketing για την άριστη εξυπηρέτηση των Πελατών.

Οι πρώτες ύλες μας είναι κορυφαίας ποιότητας εξαρτήματα και υλικά, επιλεγμένα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές και βάση διεθνών μοντέλων, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς.

ENEC PLUS

ΣΗΜΑ ENEC+ (EUROPEAN NORMS ELECTRICAL CERTIFICATION+++)

Το ENEC + βασίζεται σε ένα μοντέλο εξέλιξης: καθώς προχωρά η τεχνολογία και η τυποποίηση, οι απαιτήσεις του σήματος θα εξελιχθούν ταυτόχρονα και θα προστεθούν νέα στοιχεία σχετικά με την απόδοση.

Ένα προϊόν που φέρει το σήμα ENEC + δείχνει την επιλογή του κατασκευαστή για να δεχτεί ανεξάρτητη επαλήθευση των αρχικών ισχυρισμών απόδοσης.

Αποδεικνύει τη δέσμευσή του να παρέχει το καλύτερο δυνατό προϊόν στην ευρωπαϊκή αγορά.

ISO 9001

ISO 9001

Το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας και την ποιοτική διαχείριση επιχειρήσεων. Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση. Εφαρμόζεται στις διαδικασίες που παράγουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει ένας οργανισμός. Παρέχει μέθοδο και συστηματικό έλεγχο των επιχειρησιακών ενεργειών και εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων του πελάτη.

Έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να εφαρμόζεται για την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

RoHS

ΟΔΗΓΙΑ RoHS

Η Οδηγία RoHS τέθηκε σε ισχύ στις 1 Ιουλίου 2006, συμπληρώνει την Οδηγία WEEE 2002/96/EC, και αποσκοπεί στην προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος μέσω της απαγόρευσης συγκεκριμένων επιβλαβών υλικών και ουσιών σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.

ISO 14001

ISO 14001

Το ISO 14001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την περιβαλλοντική διαχείριση από τις επιχειρήσεις. Παρέχει οδηγίες και τα απαιτούμενα σημεία ελέγχων που πρέπει να εφαρμόζονται στις δραστηριότητες εκείνες που έχουν επίδραση στο περιβάλλον.

Τέτοιες δραστηριότητες είναι η χρήση φυσικών πόρων, ο χειρισμός και η διάθεση των απορριμμάτων και η κατανάλωση ενέργειας. Όπως όλα τα διεθνή πρότυπα έτσι και το ISO 14001 έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να εφαρμόζεται στη διαχείριση περιβάλλοντος των επιχειρήσεων σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

ENEC

ΣΗΜΑ ENEC (EUROPEAN NORMS ELECTRICAL CERTIFICATION)

Αποτελεί αναγνωρισμένο Σήμα Ποιότητας με διεθνή εμβέλεια, που εκδίδουν στην ευρωπαϊκή επικράτεια επιλεγμένοι φορείς πιστοποίησης οι οποίοι χρησιμοποιούν εγκεκριμμένα και πιστοποιημένα εργαστήρια δοκιμών υψηλού επιπέδου. Όλοι οι φορείς που εκδίδουν το Σήμα Ποιότητας ENEC συντονίζονται από τον Κοινό Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης CEN / CENELEC με έδρα στις Βρυξέλες. Το Σήμα Ποιότητας ENEC αποδεικνύει ότι έχουν διενεργηθεί όλες οι απαιτούμενες ηλεκτροτεχνικές δοκιμές από τρίτους ανεξάρτητους φορείς (εργαστήρια ελέγχου) και έχει απονεμηθεί το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ως προς τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (EN) για προϊόντα και εξαρτήματα φωτισμού, ή άλλα ηλεκτρολογικά υλικά.

O καταναλωτής είναι σε θέση, βασιζόμενος στο Σήμα Ποιότητας ENEC, να επιλέγει ποιοτικά προϊόντα φωτισμού για τις ανάγκες του, με μεγαλύτερη ασφάλεια και με ανώτερα τεχνικά χαρακτηριστικά.

ISO 22301

ISO 22301:2012 Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business continuity management (BCM)

Το πρότυπο ISO 22301 αποτελεί κορυφαίο διεθνές πρότυπο για την Επιχειρησιακή Συνέχεια. Μέσω μίας ολιστικής διαδικασίας διαχείρισης, περιγράφει και καθορίζει τις απαιτήσεις για το σχεδιασμό, υλοποίηση, παρακολούθηση, επανεξέταση, διατήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, βοηθά τις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν και να υιοθετήσουν κατάλληλα Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΣΑΕΑ), ώστε η επιχείρηση να μπορέσει, σε μία έκτακτη ανάγκη, να συνεχίσει τη λειτουργία της με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις για τους πελάτες της και κατ’ επέκταση για την ίδια.

ISO 37001

ISO 37001:2016 Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς  (Anti-Bribery Management Systems (ABMS)

Το ISO 37001 είναι το μόνο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο που έχει ως στόχο να βοηθήσει έναν οργανισμό να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης κατά της διαφθοράς. Κατευθύνει τους οργανισμούς να εφαρμόζουν μέτρα κατά της διαφθοράς ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθός τους, τη φύση και την έκταση των κινδύνων δωροδοκίας που αντιμετωπίζουν.

Ειδικότερα, το ISO 37001:2016 καθορίζει απαιτήσεις και παρέχει οδηγίες για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη συντήρηση, τον έλεγχο και τη βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης της δωροδοκίας.

ISO 45001

ISO 45001:2018 Υγεία και ασφάλεια κατά την εργασία (Occupational Health & Safety Management Systems)

Το ISO 45001:2018 είναι το διεθνές πρότυπο για την Υγεία και Ασφάλεια στον Χώρο Εργασίας, το οποίο αντικαθιστά το πρότυπο OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801 και μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις κατηγορίες των οργανισμών ανεξάρτητα από το αντικείμενο τους, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν.

Εστιάζει στον αποτελεσματικό έλεγχο όλων των επαγγελματικών κινδύνων που αφορούν τόσο τους εργαζόμενους σε μία επιχείρηση, όσο και τους επισκέπτες και γενικά το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, καθώς και στην επίτευξη βελτιώσεων στις συνολικές επιδόσεις Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.

ISO 50001

ISO 50001 Ενεργειακής Διαχείρισης (Energy Management (EnMS)

Το ISO 50001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα για τη διαχείριση ενέργειας, που διασφαλίζει ότι οι οργανισμοί που το ακολουθούν έχουν εγκατεστημένες διεργασίες για την ορθή διαχείριση της ενέργειας. Συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης, την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος άνθρακα και τη μείωση του κόστους, με στόχο την εγκατάσταση των απαιτούμενων διαδικασιών που θα οδηγήσουν στη βέλτιστη ενεργειακή επίδοση.