Χαρακτηριστικά

Ονομαστική τάση δικτύου, kV 20
Μέγιστο πιθανό ρεύμα σφάλματος, kA 5.0
Εξωτερικό κενό, mm 70 ± 10
Κρουστική τάση 50% (κρίσιμη) (1,2/50μs), kV 160
Τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου (Υγρό)*, kV 40
Τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου (Στεγνό)*, kV 50
Δυνατότητα κεραυνικής εκφόρτισης (200 µs), C 2.8
Κρουστικό ρεύμα εκκένωσης (4/10 µs)**, kA 65
Βάρος, kg 2.60

* Σύμφωνα με IEC 60071-1

** Σύμφωνα με IEC 60099-8

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πλεονεκτήματα

• Προστασία από άμεσα Κεραυνικά πλήγματα
• Προστασία από Kρουστικές Yπερτάσεις
• Προστασία από Ανάστροφη Διάσπαση (Back Flashover)
• Δεν απαιτείται συντήρηση